Posted by : Snow Black 13 March 2014


Betrayal -Phai dấu cuộc tình

Son son la sib son rế
Đố đố rế rế đố sib pha son
Phà phà sol sol phà sib sib sib
Sib sib đố sib đố sib đố sib sib phà son
Son son la sib son rế


fb.com/snowblack93


Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © Kiến thức tổng quan - Kiến Thức Tổng Quan - Powered by Blogger - Designed by SnowBlack -